BİLGİ: Bu sayfa kitabın sadece içindeki konuların neler olduğu hakkında bilgi sahibi olmanız için kitabın içindekiler kısmından türetilmiştir.

 

OSMANLI TOPLUMUNDA TASAVVUF

[18. YÜZYIL]

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
KISALTMALAR
BİBLİYOGRAFYA KISALTMALARI

GİRİŞ
1. KAYNAKLARIN TANITIMI
A. OSMANLI TASAVVUF HAYATINA DAİR KAYNAK ESERLER
B. TARİKATLAR İLE İLGİLİ ESERLER
C. TESKİRELER
D. MENAKIBNAMELER
E. CAMİLER VE TEKKELER HAKKINDA BİLGİLER VEREN ESERLER
2. 18.ASIRDA OSMANLI DEVLETİNİN GENEL DURUMU
A. SİYASİ,ASKERİ VE SOSYAL DURUM
B. İKTİSADİ DURUM
C. İLİM,KÜLTÜR VE SANAT HAYATI

BİRİNCİ BÖLÜM
18. ASIRDA ANADOLU’DA  TASAVVUF KÜLTÜRÜNÜ YAYAN TARİKATLAR VE MENSUPLARI
18. ASIRDA ANADOLU’DA TASAVVUF KÜLTÜRÜNÜ YAYAN  TARİKATLAR VE MENSUPLARI
1. HALVETİLİK
A. HALVETİ KOLLARI
1. AHMEDİLİK
a. Ramazanilik
aa. Ramazani Şeyhleri
ab. Ramazani Tekkeleri
ac. Ramazaniliğin Kolları
1) Cerrahilik
a) Cerrahi Şeyhleri
b) Cerrahi Tekkeleri
2) Cihangirlik
a) Cihangiri Şeyhleri
3) Raufilik
a) Raufi Şeyhi
b) Raufi Tekkeleri
b) Uşşakilik
aa) Uşşaki Şeyhleri
ab) Uşşaki Tekkeleri
ac) Uşşakiliğin Kolları
1) Cahidilik
a) Cahidi Şeyhleri
b) Cahidi Tekkeleri
2) Cemalilik
a) Cemali Şeyhleri
b) Cemali Şeyhleri
3) Cemaliliğe Bağlı Salahilik
a) Salahi Şeyhleri
b) Salahi Tekkeleri
c) Mısrılik
aa. Mısri Şeyhleri
ab. Mısri Tekkeleri
d) Sinanilik
aa) Sinani Şeyhleri
ab) Sinani Tekkeleri
2. Cemallik
a) Sünbülülük
aa) Sünbülü Şeyhleri
1) Mehmed Alaeddin Efendi Ailesi
2) Mehmet Eyyubi Efendi Ailesi
3) Yahya Sünbüli Efendi Ailesi
4) İsmail Efendi Ailesi
5) Diğer Sünbüli Şeyhleri
ab) Sünbüli Tekkeleri
b) Şabanilik
aa) Karabaşilik
1) Karabaşi Şeyhleri
2) Karabaşi Tekkeleri
Ab) Karabaşiliğim alt kolu  Nasuhilik
1) Nasuhi Şeyhi
2) Nasuhi Tekkeleri
3) Şemsilik
a) Sivasilik
aa) Sivasi Şehyleri
ab) Sivasi Tekkeleri
4. Ruşenilik
a) Gülşenilik
aa) Gülşeni Şeyhleri
ab) Gülşeni Tekkeleri
ac) Gülşeniliğin alt kolu Sezailik
1. Sezai Şeyhleri
2. Sezai Tekkeleri
5) Diğer Halveti Tekkeleri ve Postnişinleri
2. NAKŞİBENDİLİK
A. NAKŞİBENDİ KOLLARI
1. Müceddidilik
a. Müceddi Şeyhleri
aa. Muradiler
ab. Cüryaniler
b. Müceddidi Tekkeleri
2. Ahrarilik
a. Ahrari Şeyhleri
b. Ahrari Tekkeleri
3. Kasanilik
a. Kasani Şeyhleri
b. Kasani Tekkeleri
B. DİĞERLERİ
1. Diğer Nakşibendi Şeyhleri
2. Diğer Nakşibendi Tekkeleri
3. MEVLEVİLİK
A. MEVLEVİ ŞEYHLERİ
1. Çelebiler
2. Sırrı Abdi Dede Ailesi
3. Mehmet Memiş Dede Ailesi
4. Gavsi Ahmed Dede Ailesi
5. Ebubekir Dede Ailesi
6. Safi Musa Dede Ailesi
7. Trablus Şeyhi Ahmed Dede Ailesi
8. Mevlanazade Mehmed Dede Ailesi
9. Diğer Mevlevi Şeyhleri
B. MEVLEVİ TEKKELERİ
1. Mevlevi Asitaneleri
2. Mevlevi Zaviyeleri
4. KADİRİLİK
A. KADİRİ KOLLARI
1. Eşrefilik
a. Eşrefi Şeyhleri
b. Eşrefi Tekkeleri
2. Rumilik (ismaililik)
a. Rumi Şeyhleri
b. Rumi Tekkeleri
3. Resmilik
4. Diğer Kadiriler
a. Diğer Kadiri Şeyhleri
b. Diğer Kadiri Tekkeleri
5. CELVETİLİK
A. CELVETİ ŞEYHLERİ
B. CELVETİ TEKKELERİ
C. CELVETİ KOLLARI
1. Hakkilik
a. Hakki Şeyhleri
b. Hakki Tekkeleri
2. Selamilik
a. Selami Şeyhleri
b. Selami Tekkeleri
3. Fenailik
a. Fenai Şeyhleri
b. Fenai Tekkeleri
4. Haşimilik
a. Haşimi Şeyhleri
b. Haşimi Tekkeleri
6. BEKTAŞİLİK
A. BEKTAŞİ ŞEYHLERİ
B. BEKTAŞİ TEKKELERİ
7. BAYRAMİLİK
A. BAYRAMİ KOLLARI
1. Himmetilik
a. Himmeti Şeyhleri
b. Himmeti Tekkeleri
2. Melamilik
a. Melami Şeyhleri
b. Melami Merkezleri
8. SADİLİK
A. SADİ KOLLARI
1. Vefailik
a. Vefai Şeyhleri
b. Vefai Tekkeleri
2. Selamilik
a. Selami Şeyhleri
b. Selami Tekkeleri
3. Acizilik
9. RİFAİLİK
A. RİFAİ ŞEYHLERİ
B. RİFAİ TEKKELERİ
10. BEDEVLİK
11. BİRİNCİ BÖLÜMÜN GENEL BİR DEĞERLENDİRİLMESİ

İKİNCİ BÖLÜM
18. ASIRDA ŞEYHLERİN DEVLET ADAMI,İLMİYE SINIFI VE HALK İLE MÜNASEBETİ
1. ŞEYHLER İLE DEVLET ADAMLARININ MÜNASEBETİ
A. ŞEYHLER VE PADİŞAHLAR
B. ŞEYHLER VE DİĞER İDARECİLER
C. ŞEYHLER VE ALİMLER
1. Alimlerin Tasavvufa Dair Te’lif ettiği eserler
D. ŞEYHLERİN BİRBİRLERİYLE MÜNASEBETİ
E. ŞEYHLERİN HALK İLE MÜNASEBETİ
2. ŞEYHLERİN İLİM VE SANATLA İLGİSİ
E. ŞEYHLER VE İLİM
F. ŞEYHLERİN TELİF ETTİĞİ ESERLER
1. Konular Göre
a. Tefsir
b. Hadis
c. Fıkıh
d. Akaidi Kelam
e. Tasavvuf
f. Menakıbnameler ve Diğer Biyoğrafik Eserler
g. Mektubat ve Resail
h. Tercüme ve Şerhler
i. Edebiyat
j. Alet İlimleri, Dil, Edebi Sanatlar, Istılahat ve Tarifat
k. Diğer
2. Tarikatlar Göre
G. Şeyhler ve SANAT
1. Şeyhler ve Şiir
2. Şeyhler ve Hat
3. Şeyhler ve Musiki

NETİCE
BİBLİYOGRAFYA
1.Yazmalar
2.Kitablar
3.Tezler
4.Makaleler
TABLOLAR
TABLO 1: TARİKATLARA GÖRE 18.ASIR ŞEYHLERİ
TABLO 2: 18.ASIR ŞEYHLERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ
TABLO 3: 18.ASIRDA SANATKAR ŞEYHLER
TABLO 4:18.ASIRDA TARİKAT EHLİ ALİMLER
GRAFİKLER
GRAFİK 1
GRAFİK 2
GEAFİK 3
GRAFİK 4
GRAFİK 5
GRAFİK 6
GRAFİK 7
GRAFİK 8
İNDEKS