BİLGİ: Bu sayfa kitabın sadece içindeki konuların neler olduğu hakkında bilgi sahibi olmanız için kitabın içindekiler kısmından türetilmiştir.

 

 

 

İÇİNDEKİLER

Ehl-i Sünnet Müslümanlarına hitap

Eseri takdim

Müellifin ön sözü BÜYÜK GÜNAHLAR

1'incisi : Allaha ortak edşnmek, şirk.

2'incisi: Haksız yere adam öldürmek.

3'üncüsü: Sihir ve büyü yapmak.

4'üncüsü: Namazı terk etmek.

5'incisi: Zekatı vermemek.

6'ıncısı: Özürsüz, Ramazanda oruç tutmamak.

7'incisi: Gücü yettiği halde haccetmemek

8'incisi: Anaya, babaya eziyet etmek, karşı gelmek.

9'uncusu: Akraba (yakınlarla) ilgisini kesmek

10'uncusu: Zina yapmak

11'incisi: Livata yapmak

12'incisi: Faiz almak, vermek.

13'üncüsü: Yetimin malını yemek, ona zulm etmek

14'üncüsü: Allah ve Resulu namına yalan söylemek

15'incisi: Düşmanla sevaşta cepheden firar.

16'ıncısı: Devlet başkanının ve idarecilerin halkı aldatması; onlara zulm etmesi

17'incisi: Kibir, gurur, ucb, kendini beğenme, başkalarını hor görme

18'incisi: Yalan şahitlik

19'uncusu: İçki içmek. İçki yapmak, satmak, nakl etmek vs.

20'incisi: Kumar oynamak; tavla, satranç

21'incisi: iffetli kadınlara iftira etmek, kazf.

22'incisi: Ganimet malına hıyanet etmek.

23'üncüsü: Hırsızlık yapmak

24'üncüsü: Yol kesicilik, gasb

25'incisi: Yemin-i gamus, yalan yere yemin etmek

26'ıncısı: Zulm etmek

27'incisi: Zulmen vergi almak.

28'incisi: Haram yemek

29'uncusu: Kendini öldürmek, intihar

30'uncusu: Yalan söylemek

31'incisi: Hakkaniyet üzere hüküm vermemek, adaletsizlik etmek.

32'incisi: Hüküm vermek için rüşvet almak.

33'üncüsü: Kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara benzemeğe özenmeleri

34'üncüsü: Deyyusluk.

35'incisi: Muvazaalı, hileli hulle

36'ıncısı: Sidikten Korunmamak

37'incisi: Riya (iki yüzlülük).

38'incisi: İlmi dünyalık için öğrenmek ve ilmini saklayıp gizlemek

39'uncusu: Hainlik etmek

40'ıncısı: Yaptığı iyiliği başa kakmak

41'incisi: Kadere inanmamak

42'incisi: İnsanların gizli hallerini (ayıp ve günahlarını) araştırmak.

43'üncüsü: Kovuculuk, nemmamlık, söz taşıma

44'üncüsü: Lanet etmek, bela okumak

45'incisi: Ahde vefasızlık.

46'ıncısı: Büyücü ve müneccimi tasdik etmek.

47'incisi: Kadının kocasına itaatsizliği

48'incisi: Resim (heykel) yapmak, yaptırmak ve bulundurmak

49'uncusu: Ölü için feryat etmek, yaka yırtmak, saç yolmak.

50'incisi: Bağilik etmek

51'incisi: Zayıflara, güçsüzlere, kölelere, kadınlara, hayvanlara eziyet etmek.

52'incisi: Komşuya eza vermek, onu üzmek.

53'üncüsü: Müslümanlara eza vermek, onlara sövmek.

54'üncüsü: Kendilerini Allah'ın ibadetine vermiş kimselere eza vermek.

55'incisi: Elbiseleri gösteriş için yerlerde sürünecek şekilde uzatmak.

56'ıncısı: Erkeklerin ipek elbise giymeleri ve altın kullanmaları

57'incisi: Kölenin efendisinden kaçması

58'incisi: Allah'tan başkası adına hayvan kesmek

59'uncusu: Bile bile, babası olmayan adam için <<babam-dır>> diye iddia etmek.

60'ıncısı: Hakkı isbat etmek için değil de hasmı ilzam için nefsani mücadele, münakaşa.

61'incisi: Suyun fazlasını esirgemek

62'incisi: Ölçeklerde, ölçüde, tartıda hile yapmak.

63'üncüsü: Allah'ın mekrinden emin olmak

64'üncüsü: Alenen (cehren) günah işlemek

65'incisi: Cemaate gitmeyip özürsüz olarak yalnız namaz kılmak

66'ıncısı: Cuma namazını mazeretsiz terk etmekte ısrar etmek

67'incisi: Varislere zarar verecek bir vasıyette bulunmak

68'incisi: Hile ve Hud'a

69'uncusu: Müslümanların aleyhinde casusluk yapmak.

70'incisi: Ashab-ı kiramdan birine dil uzatmak

 

BÜYÜK GÜNAHLAR KİTABINA

EK

Hazırlayan:

UBEYDULLAH KÜÇÜK

(Bu <<EK>> bölümün mütercim Sıdkı Gülle ile ilgisi yoktur)

 

NİYET HADİSİ

1'inci EK:

Genel Bilgiler - İslam'ın Bazı Temel Özellikleri

2'inci EK:

İslam'ın İnanmaya Ait Hükümleri

3'üncü EK:

Kur'an-ı Keim Tercümeleri Furyası - Hizmet mi, Suikast mi?

4'üncü EK:

Şiilikte Takıyye Prensibi

Müslüman İslam'ı Nasıl Öğrenmeli?

5'inci EK:

Tashihi Gerekli On Şey

6'ıncı EK:

Şer'i ve Tasavvufi İlimlerde İcazet

Mezhebsizlik Fitnesi

7'inci EK:

İslama Zarar Veren Bazı İslamcılar

Çok Kötü Bir Hal

8'inci EK:

Mevdudi ve Kader Meselesi

Kur'ana ve Sünnete Bağlıymışlar

Fıkhi Meseleler Ajitasyon Konusu Yapılamaz

Müslümanlar Arasındaki İhtilaf ve Çeşitlilikler